Jak wygląda postępowanie sądowe w przypadku niespłaconej chwilówki?

Pożyczka to niezwykle pomocny produkt finansowy. Schody zaczynają się w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie terminowo spłacić naszego zadłużenia. Jak wygląda wówczas postępowanie windykacyjne i sądowe?
Nakaz zapłaty pożyczki
Postępowanie windykacyjne często bywa nieskuteczne. Związane jest to z faktem, że dłużnicy unikają spotkań z przedstawicielem wierzyciela, nie otwierają mu drzwi i nie odbierają od niego telefonów. Gdy zawarcie ugody nie jest możliwe, windykator zmuszony jest zwrócić się do wyższej instancji.
Pierwsza z nich to e-Sąd – instytucja, która została powołana w celu odciążenia tradycyjnych sądów w przypadku konieczności rozwiązywania mało skomplikowanych spraw. Jej główną zaletą jest szybkość działania. Jeżeli tylko wierzyciel szczegółowo opisze sprawę i wymieni dowody, którymi dysponuje, wyrok takiego sądu będzie natychmiastowy. Skutkować będzie on nakazem zapłaty posiadającym tytuł wykonawczy i mogący stanowić podstawę do wszczęcia postępowania komorniczego. Dłużnikowi przysługuje tutaj prawo do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który, o ile zostanie wniesione w ciągu 14 dni i spełnia wszystkie wymogi formalne, jest w stanie anulować nakaz, w konsekwencji czego następuje przeniesienie sprawy do sądu zwykłego. Dłużnik może przedstawić przed nim swoje argumenty i domagać się umorzenia postępowania, jeżeli uważa, że dług został naliczony w sposób bezprawny lub nakaz zapłaty dotyczy przedawnionego długu.
Rozprawa sądowa krok po kroku
Sądem właściwym dla spraw związanych z umowami pożyczkami online jest sąd cywilny. Możemy mieć wówczas do czynienia ze składem jedno- albo trzyosobowym. Sprawy o nakaz uregulowania długu pożyczkowego najczęściej prowadzi jeden sędzia zawodowy; rzadko mamy tutaj do czynienia ze składem mieszanym.
Rozpoznanie sprawy może odbywać się jawnie albo za zamkniętymi drzwiami, gdy sędzia dojdzie do wniosku, że jawność rozprawy zagraża porządkowi publicznemu albo godzi w interesy lub godność stron wynikające z ujawnienia informacji niejawnych. W przypadku długów z pożyczki zwykle mamy do czynienia z jawnym postępowaniem.
Dłużnik nie musi być obecny na takiej rozprawie, o ile wniósł stosowny wniosek. W pierwszej kolejności dowody przedstawia osoba, która wniosła powództwo, czyli wierzyciel, a dopiero później dłużnik. Gdy ten nie pojawi się na rozprawie, sąd ma prawo do wysłuchania tylko jednej strony i może wydać wyrok zaoczny.
Jak duże są szanse na wygranie takiej rozprawy?
Po wysłuchaniu obu stron, sąd może umorzyć postępowanie, zasądzić mediacje albo wydawać nakaz zapłaty. Pierwsza sytuacja dotyczy osób, od których wymagalność spłaty długu była nieuzasadniona. Druga może zostać zasądzona w przypadku, kiedy wierzyciel nie dopełnił obowiązku polubownego rozwiązania sporu i nie wyczerpał wszystkich dostępnych sobie środków. Jeśli chodzi natomiast o wydawanie nakazu zapłaty, sąd wyznacza wówczas nieprzekraczalny czas na uregulowanie długu, uwzględniając kondycję finansową dłużnika. Dopiero po jego upływie, wierzyciel może wnieść o nadanie klauzuli wykonalności wyroku i rozpocząć egzekucję komorniczą.

Więcej informacji o niespłaconej chwilówce na Bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlugi-z-chwilowek-a-upadlosc-konsumencka-7558602.html

Top